Prvé písomné zmienky o Sládkovičove (do roku 1947 Diószeg) nachádzame v listinách kráľa Bélu IV. z roku 1252. Pomenovanie osady údajne pochádza z „orechového lesa“, ktorý sa v obci nachádzal. V roku 1301 bol pánom obce Miklóš Dudvágyi, ktorého predkovia tu už dlhšiu dobu hospodárili. V roku 1337 sa novým pánom stál Péter Oros, ktorému kráľ Lajos I. potvrdil držbu majetku.
V roku 1530 sa Diószeg stal obeťou tureckých výpadov, ktoré spustošili nielen obec, ale aj jej okolie. Pri portálnom spísaní v roku 1553 sa tu nachádzalo 22 obývaných domov, ktoré patrili Rádu budínskych klarisiek, a to až do doby zrušenia tohto rádu kráľom Jozefom II. Vtedy obec prešla do majetku cirkvi, od ktorej ju odkúpila rodina Erdődyovcov a od nich následne Esterházyovci.
V roku 1582 obec dostala štatút mesta a v 17. storočí cez Diószeg prechádzala Kráľovská cesta / Via régia. Mesto malo právo organizovať jarmoky a vyberať mýta. V tomto období tu stáli dve významné budovy, kostol a kúria.
V období povstania Ferenca Rákocziho II. bola obrana obec posilnená cisárskym vojvodom Quidóm Stahrembergom, ktorý však nezabránil tomu, aby v roku 1709 celá nevyhorela.
Cisár Jozef II. v roku 1786 obec osídlil nemeckými roľníkmi a remeselníkmi. Neskoršie sa vytvorili dve samostatné obce – Nemecký a Maďarský Diószeg / Német Diószeg a Magyar Diószeg. Po Esterházyovcoch sa stali majiteľmi obce Zichyovci.
V roku 1850 bola cez Diószeg vybudovaná železničná trať, ktorá spojila Bratislavu a Budapešť, čo viedlo k prudkému priemyselnému rozvoju celého regiónu.
V roku 1867 zahájil svoju prvú kampaň cukrovar, vybudovaný židovskou rodinou Kuffnerovcov a rakúskymi bankármi bratmi Gutmannovcami. Vznik cukrovaru a kuffnerovského hospodárskeho komplexu, ktorý vybudoval barón Karl Kuffner de Diószegh, zásadne zmenili tvár obce, ktorá sa v celej Európe stala známou ako centrum uhorského cukrovarníctva. V roku 1870 obnovili Diószegu štatút mesta.
Rozvoj obce ovplyvnil i vznik Československej republiky v roku 1918.
Dve svetové vojny, dve hospodárske krízy, deportácia Židov v roku 1944, deportácia Nemcov v roku 1946 a Maďarov, ktorí boli v roku 1947 vysídlení do Maďarska a do Čiech a následné presídlenie Slovákov z Maďarska, zmenili národnostné zloženie obyvateľov obce.
V roku 1948 bola obec premenovaná na Sládkovičovo a to nie podľa cukru, ktorý sa tu vyrábal, ale podľa slovenského národného dejateľa Andreja Sládkoviča.
Dňa 1. januára 1983 Sládkovičovo opäť získalo štatút mesta. V roku 1986 bola k mestu pripojená obec Malá Mača, ktorá sa však v roku 2002 znovu osamostatnila.