Sklad náhradných dielov
sklad náhradných dielovrážega
Mgr. Petra Kalová

Sklad náhradných dielov je solitér nachádzajúci sa na južnom okraji areálu cukrovaru ako súčasť obvodového múru ohraničujúceho areál. Nie je známy rok vzniku skladu, no sklad je zaznačený na situačnom pláne z roku 1922 ako sklad materiálov.
Na situačnom pláne areálu z roku 1946 je označený ako sklad hmôt. Podľa stvárnenia fasád má sklad podobné prevedenie ako parný mlyn postavený v roku 1904, pričom od roku 1923 patril k cukrovaru. Je preto pravdepodobné, že aj sklad náhradných dielov vznikol na začiatku 20. storočia.
Sklad predstavuje trojpodlažný kubický objekt na obdĺžnikovom pôdoryse. Fasády sú hladké celoplošné plochy z režných tehál. Jediným narušením plôch je rytmické striedanie okenných osí a lizénových pásov. Okná sú obdĺžnikového tvaru ukončené segmentovým oblúkom, vyplnené kovovým rastrom s tabuľovým jednosklom. Tretie podlažie má okná menšej mierky, čo odkazuje k výške interiéru, ktorá je znížená oproti ďalším dvom podlažiam.
Do objektu sa vstupuje zo strany severnej fasády dvojkrídlovými, železnými dverami. V severozápadnom nároží bol situovaný výťah, k čomu odkazujú výťahové dvere, spínač riadenia kabíny a kubická nadstavba strechy, kde bola pravdepodobne situovaná strojovňa výťahu. Výťah bol v sklade postavený neskôr, nakoľko sa zachoval segmentový oblúk v múre odkazujúci k pôvodným dverám. Sklad je zastrešený plochou sedlovou strechou.
Vzhľadom na to, že objekt je momentálne nesprístupnený, je popis konštrukcií len dedukciou. Sklad pravdepodobne vznikol v rovnakom období ako parný mlyn, s ktorým má podobné stvárnenie fasád. Rovnako možno predpokladať aj podobné konštrukčné riešenie interiérov. Obvodové múry sú z tehlového muriva. Nosné prvky interiéru sú pravdepodobne drevené stropy s priečne kladenými trámami, ktoré sú nesené drevenými stĺpmi štvorcového prierezu. Krov strechy je rovnako drevený, ako dokazujú presahujúce strešné trámy spod strechy v exteriéri.

[Zdroje:
Pramene:
Státní ústřední archiv, Praha, Výrobní a obchodní podniky, finanční ústavy – Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického, Praha 1886–1950]