Materská škola
materská škola
Mgr. Naďa Kirinovičová

V súčasnosti nenápadný objekt v radovej zástavbe pozdĺž severnej strany Fučíkovej ulice je najstaršou materskou školou v Sládkovičove. Zriadená bola už začiatkom 20. storočia oproti rímskokatolíckemu kostolu a dodnes slúži svojmu účelu.
O založení škôlky rozhodol notár Šimon Kovács a obecná rada v roku 1906. Založená bola pre deti vo veku od troch do šiestich rokov ako príprava na školu.
V tom istom roku bola postavená aj budova škôlky – išlo o dvojtriednu budovu s bytom pre vychovávateľku, ktorej staviteľom bol Ján Tomaschek.
Členmi dozornej rady boli Karl Kuffner ako predseda, Mária Kuffnerová rodená grófka Firmian, Šimon Kovács s manželkou, Martin Kovács, tajomník v cukrovare, farár Vincent Kisfaludy, manželka Ľudovíta Michnyaiho, sudca Kelemen Nagy, sudca Alojz Lendvay s manželkou, manželka Michala Kováča a istý Horváth. Škôlka bola uvedená do užívania v januári roku 1907 a o mesiac na to do nej nastúpilo 80–90 detí. Už od roku 1912 tu bolo (spolu s kostolom a farou) zavedené elektrické osvetlenie.
Pôvodne išlo o maďarskú škôlku, v rokoch 1922–1960 tu fungovala slovenská základná škola a od roku 1961 slovenská a maďarská materská škola. V období po I. svetovej vojne bolo v budove sídlo domobrany, ktorá mala za úlohu zabrániť rabovaniu v obci a blízkom okolí.
Na mieste škôlky bolo ešte koncom 19. storočia voľné priestranstvo (dvor) medzi stavbami na parcelách č. 120 a 121. Na pohľadnici z roku 1907, teda z obdobia krátko po otvorení škôlky, je vidno zasadenie budovy medzi existujúcu zástavbu domov, ktoré stáli po oboch jej stranách. Išlo o prízemnú blokovú stavbu so sedlovou strechou, s jednoducho koncipovanou symetrickou fasádou.
Na hlavnom priečelí z ulice bolo pravidelne rozmiestnených šesť obdĺžnikových okenných otvorov s drevenými okennými rámami delenými pravdepodobne na štyri alebo šesť polí. Nad oknami boli vytvorené priame úseky profilovaných nadokenných ríms a profilovaná kordónová a korunná rímsa, medzi ktorými na fasáde prebiehal hladký pás. Je možné, že medzi oknami a nadokennou rímsou sa ešte nachádzal klenák. Vstup do objektu bol pôvodne zrejme zo zadnej dvorovej fasády.
Architektúra objektu vychádzala zo striedmych klasicizujúcich vzorov, bežných v stavebnej produkcii začiatkom 20. storočia. Architekt navrhol verejnú, občiansku budovu, ktorej vzhľad však prispôsobil okolostojacej zástavbe domov.
Počas neskorších úprav boli vymenené okenné a dverné výplne a upravené fasády. Nevyhnutné úpravy sa uskutočnili aj v interiéri, pôvodný objekt bol rozšírený prístavbami smerom do hĺbky parcely. V rámci neskorších zásahov utrpela aj hlavná fasáda objektu, nakoľko boli odstránené rímsy nad okennými otvormi.

[Zdroje:
Archívne pramene:
Mestský úrad Sládkovičovo: Veľký Diósek (Nagydiószeg) krónikája. I. kötet. (1936), s. 261–262
Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave, inv. č. Br. 172, Sládkovičovo (Veľký – Diosek), rok 1892, katastrálna mapa sídla
Literatúra:
MIKEŠOVÁ, A.: Storočnica materskej školy na Fučíkovej ulici. In: Život v Sládkovičove, 2007, č. 4, s. 5
Ostatné zdroje:
Dobová pohľadnica, Diószég – Római katolikus templom, óvoda, szálloda, 1907, dostupné na: http://www.foruminst.sk/hu/13/kepeslapok/1/4/1/6157/dioszeg (online-zdroj, vyhľadané 25. 8. 2012)
História materskej školy, dostupné na: http://www.zssladkovicovo.stranka.info/index.php?vid=JAH (online-zdroj, vyhľadané 25. 8. 2012)]

Egyéb források:
Korabeli képeslap, „Diószeg – Római katolikus templom, óvoda, szálloda 1907.“ On-line elérhetősége (kikeresve 2012. 8. 25.): http://www.foruminst.sk/hu/kepeslapok/1/4/1/6157/dioszeg
Az óvoda története elérhető a http://www.zssladkovicovo.stranka.info/index.php?vid=JAH weboldalon (kikeresve 2012. 8. 25.)]