Bytové domy s garážami
bytové domy s garážami
Mgr. Jana Váňová

Bytové domy postavené pre vyšších úradníkov cukrovaru sú situované v juhovýchodnej časti mesta Sládkovičovo, na Cukrovarskej ulici. Oba domy sú vo výraze takmer identické, odlišné sú v hmote. Hlavnými fasádami sú orientované do spoločného dvora. Zo severnej strany susedia s pôvodným objektom garáží.
Oba domy sú blokové, na obdĺžnikovom pôdoryse s mierne vystupujúcim stredovým rizalitom na hlavnej fasáde, kde sú situované hlavné vstupy do objektov. Pozemok bol pôvodne vymedzený oplotením, dnes je vymedzená len parcela záhrady bytového domu č. 1 (novodobé kovové oplotenie s murovaným soklom).
Bytové domy boli postavené pre administratívnych úradníkov cukrovaru, pravdepodobne v období prvých dvoch desaťročí 20. storočia, teda v rozmedzí rokov 1904–1924. Na základe štýlovej podobnosti týchto objektov s budovou Kasína v cukrovarskom areáli a na základe zachovaných secesných prvkov na fasáde, by bolo možné dobu ich vzniku posunúť skôr k roku 1910.
Podľa dostupných mapových podkladov (situačný plán kuffnerovských stavieb areálu z roku 1924) sa na mieste dnešných bytových domov nachádzajú dva tehlové objekty (č. 162 a 165) totožného pôdorysného tvaru a ďalšie objekty menších rozmerov v severnej časti pozemku. Ide o stavbu garáží (č. 163), ktorá je v legende plánu zaznačená aj ako práčovňa a sklad uhlia spolu s prístavbou (č. 164), ktorá sa k nej pripája zo západu (označená ako dom strážcu). Zo severnej strany sa na mape k bytovému domu č. 1 pripája bližšie nešpecifikovaná prístavba (č. 161). Severovýchodne od objektu č. 1, na mieste dnešnej záhrady, je situovaná drobná betónová stavba (č. 160), označená ako strojovňa. Podľa mapy sa na pozemok vstupovalo z východu od areálu Malého kaštieľa cez bránu pôvodného oplotenia, pričom pozemok bytových domov bol z juhozápadu prístupný aj z areálu Pfefferovej vily (taktiež bránou oplotenia).
K objektom chýba staršia fotodokumentácia a historické pohľadnice, no aj napriek tomu je možné tvrdiť, že pravdepodobne neboli výraznejšie stavebne pozmenené a zachovali si svoj výraz z doby vzniku. Taktiež funkcia objektov zostala počas stavebno-historického vývoja nepozmenená. Komplexná rekonštrukcia nebola realizovaná. V lete roku 2012 bola na dome č. 1 vymenená strešná krytina (betónové škridle). Okrem iného prebehla aj výmena niektorých okenných a dverných výplní za novodobé plastové. Bytové domy sú vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, jednotlivé byty sú v súkromnom vlastníctve a vo vlastníctve mesta.
Objekty bytových domov sú dvojpodlažné blokové stavby, pravdepodobne podpivničené v celom rozsahu s polozapusteným suterénom. Podkrovie nie je zobytnené. Oba objekty sú zastrešené valbovou strechou s murovanými komínmi.
Dom č. 1 (dnes so súpísným č. 216) s prislúchajúcou novodobou záhradou (parc. č. 664) je situovaný bližšie k cukrovarskému areálu, dom č. 2 (dnes pod súpisným č. 217) z juhozápadu susedí s areálom Pfefferovej vily. Dom má zo severu rozšírenú hlavnú hmotu o prístavbu (spred roku 1924), ktorá je vo výraze aj hmote previazaná s hlavnou časťou. Prístavba rozširuje východnú fasádu o ďalšie tri okenné osi – spolu je to jedenásť okenných osí.
Dom č. 2 je v pôvodnej hmote s ôsmimi okennými osami na západnej fasáde. Bočné kratšie fasády majú po dve okenné osi.
Hlavné fasády oboch stavieb obrátené do spoločného dvora majú každá po päť okenných osí, sú symetrické, s vystúpeným stredovým rizalitom ukončeným tympanónom v tvare trojuholníka s predstúpenou zalomenou strieškou. Tympanón vstupného rizalitu oboch objektov je perforovaný dvojicou úzkych pravouhlých okenných otvorov s polkruhovým ukončením. Okenné otvory fasád sú prevažne pravouhlé s trojdielnymi okennými výplňami (niektoré boli vymenené za nové), s masívnymi parapetmi, so štukovými pásovými šambránami so stredovými klenákmi a schematizovanými supraportami.
Dverné výplne sú taktiež pravouhlé, dvojdielne, v prípade domu č. 1 vymenené za novodobé, plastové (dverná výplň na dome č. 2 je taktiež sekundárna, no o niečo staršia). Nad hlavným vstupom je situovaný veľký pravouhlý okenný otvor, ktorý na medziposchodí presvetľuje schodisko.
Fasády sú hladko omietnuté so sivým náterom, s pásovou rustikou po obvode a lizénami v podobe pseudopilastrov situovaných v nárožiach. Okolo obvodu stavby prebieha murovaný sokel. Fasády majú zachované pôvodné členenie s primárnym secesným dekorom na fasáde (napríklad v podobe kvapiek na ukočení nárožných lizén a na pásoch okenných šambrán).
Pôvodná dispozícia oboch objektov je pravdepodobne zachovaná – podľa všetkého ide o trojtraktovú dispozíciu so stredovým schodiskom, ktoré je hlavným vertikálnym komunikačným traktom. Z neho sú prístupné jednotlivé byty. Schodisko je pôvodné, kovové s volútovým dekorom, so sekundárnym zeleným náterom. Krov oboch objektov je pravdepodobne pôvodný – väznicový. Stavby sú zastrešené valbovou strechou s drobnými segmentovými vikiermi a tehlovými komínmi.
Garáže, situované zo severnej strany pozemku medzi bytovými domami, majú podobu jednoduchej murovanej prízemnej stavby na pôdoryse obdĺžnika s trojuholníkovým štítom z juhu. Stavba je v hlavnej hmote zastrešená sedlovou strechou, garážové prístavby pripojené z juhu sú zastrešené pultovými strieškami. Pravdepodobne ide o pôvodnú stavbu spred roku 1924, ktorej podoba sa zmenila po neskoršej prístavbe. Fasáda je hladko omietnutá so sivým náterom, s pôvodnými troma okennými osami a piatimi osami garážových brán. Objekt je v súčasnosti naďalej využívaný ako garáže – ďalšie podružné funkcie nie sú známe.
Architektonické a výtvarné hodnoty oboch bytových domov a ich estetická pôsobivosť poukazujú na význam, ktorý kládli Kuffnerovci na vyšší štandard bývania svojich zamestnancov. Navyše miera zachovania oboch objektov stavia do popredia kvalitu prevedenia stavieb a ich detailov.

[Zdroje:
Pramene:
Státní ústřední archiv, Praha, Výrobní a obchodní podniky, finanční ústavy – Asekurační spolek průmyslu
cukrovarnického, Praha 1886–1950, Situationsplan der Zuckerfabrik Nr.-C. in Dióseg, r. 1924]