Mlyny

V Sládkovičove sa v súčasnosti zachovali tri mlyny (rôzneho datovania) spojené s osobou Karla Kuffnera.
Najstaršou mlynskou stavbou je vodný mlyn, situovaný vo východnej časti mesta. Neskorobaroková stavba, dodnes čitateľná v hmote, architektonických a konštrukčných prvkoch (neskorobarokové klenby v obytnej časti, neskorobarokový krov nad výrobnou časťou), bola v roku 1912, keď ju odkúpili Kuffnerovci, adaptovaná na malú vodnú elektráreň, ktorá zásobovala elektrickou energiou niektoré objekty v meste.
V tom istom roku (1912) postavil Kuffner plnoautomatizovaný Mária mlyn. Areál mlyna prislúchajúceho k cukrovaru bol samostatným celkom situovaným západne od cukrovaru, pričom boli vzájomne spojené železničnou vlečkou. Mlynský areál má, rovnako ako cukrovar, logické členenie objektov na výrobnú a nevýrobnú časť. Popri hlavnom objekte mlyna sú situované dva sklady múky a administratívna budova, za mlynom sa nachádza moderné obilné silo zo 60. rokov 20. storočia ako veľkokapacitný objekt pre skladovanie obilia. Napriek aktívnej činnosti mlyna je aj dnes čitateľná pôvodná koncepcia areálu so zachovanými objektmi v hmote a tvaroslovných prvkoch. Súčasťou pôvodného konceptu bol aj bytový dom pre zamestnancov, situovaný severne od výrobného areálu. Predstavuje typ schodiskového bytového domu, ktorý sa zachoval dodnes v takmer autentickom stave.
Tretím mlynským objektom je bývalý parný mlyn, ktorý je situovaný severne od cukrovaru. Mlyn bol sekundárne odkúpený Kuffnerom v roku 1923, pričom bol adaptovaný zo svojej pôvodnej funkcie na sklad cukrovej repy. Rovnako ako Mária mlyn bol s cukrovarom spojený poľnou železničkou.
Petra Kalová, Naďa Kirinovičová

Obytný súbor 02
Obytný súbor netvorí síce homogénnu skupinu stavieb, nakoľko vznikal postupne v rôznych časových obdobiach, ide však o objekty situované v tesnej blízkosti cukrovarského areálu, pozdĺž Školskej ulice a západne od cukrovaru. Tu sa vytvorila akási reprezentatívna štvrť s vilou riaditeľa cukrovaru a vilou Oskara Pfeffera, prokuristu a neskoršieho riaditeľa. Na ploche medzi nimi bola postavená dvojica bytových domov, v ktorých boli ubytovaní vyšší úradníci cukrovaru.
Obe historizujúce vily boli postavené pravdepodobne v prvej štvrtine 20. storočia. Ich slohový výraz a fakt, že boli zariadené luxusným mobiliárom ich predurčili na prezentáciu bohatstva a úspechu svojich stavebníkov. Dvojica bytových domov s garážami, situovaná juhozápadne od cukrovaru bola realizovaná pravdepodobne medzi rokmi 1904–1924. Stavby reprezentujú typ obytnej architektúry vyššieho štandardu, a zároveň svojím pôvabným secesným tvaroslovím estetizujú túto časť mesta.
Najstarším objektom skupiny je však takzvaný Wollnerov dom, ktorý slúžil ako hostinec, nachádzajúci sa v exponovanej polohe v nároží ulíc Školská a Cukrovarská. Nechal ho postaviť obchodník Dávid Wollner už začiatkom 20. storočia. Vedľa neho na Školskej ulici stojí dom lekárnika a na opačnej strane na Cukrovarskej ulici dom doktora Pongrácza. Ide o súkromné stavby vilového typu postavené pravdepodobne v 20. rokoch 20. storočia.
Naďa Kirinovičová, Jana Váňová